Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Mayali umístěného na webovém rozhraní www.mayali.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

MAYALI s.r.o., se sídlem Za Mototechnou 1619, Praha 5 - Stodůlky

IČ: 24184675

DIČ: CZ24184675                                      

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186574

Adresa pro doručování: MAYALI s.r.o., Za Mototechnou 1619/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Telefonní číslo: +420 725 150 584

Kontaktní e-mail: info@mayali.cz

jako prodávajícím          

  1. Úvodní ustanovení

 1.1.          Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, prostřednictvím e-mailu, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

1.2.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.          Velkoobchodní prodej je vyhrazen zpravidla pro provozovatele online i klasických obchodů s dětským zbožím. Aby se na kupujícího vztahovaly tyto obchodní podmínky, je nutné, aby se registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Podmínkami užití webového rozhraní) a aby při registraci zvolil možnost „Velkoobchodní odběratel“. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup dle těchto obchodních podmínek. Toto právo má prodávající v průběhu celého smluvního vztahu. Pokud prodávající rozhodne, že se na kupujícího tyto obchodní podmínky nevztahují, bude se nákup řídit Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod (bez ustanovení o ochraně spotřebitele).

1.4.          Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.          Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2.          V rámci velkoobchodního prodeje nabízí prodávající různé skupiny cenových zvýhodnění a bonusů, a to v závislosti na výši objednávky a rozsahu odebíraného zboží. O zařazení kupujícího do skupiny zvýhodnění rozhoduje výlučně prodávající.

2.3.          Minimální výše první objednávky dle těchto obchodních podmínek musí činit alespoň 10.000,- Kč bez DPH.

2.4.          Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.5.          Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.6.          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.7.          V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

  1. Dodací podmínky

3.1.          Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2.          Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3.          Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.          Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

  1. Platební podmínky

4.1.          Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu vedle dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

-          v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

-           bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury (pokyny budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky).

Úhrada první objednávky dle těchto obchodních podmínek musí proběhnout před dodáním zboží.

Na základě dohody prodávající může kupujícímu umožnit placení až po dodání zboží na základě faktury se splatností 14 dnů (není-li na faktuře uvedeno jinak). Na placení až po dodání zboží nemá kupující automatický nárok. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky a prodávající si vyhrazuje právo jej kdykoliv změnit. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

4.2.          Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.          Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4.          V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.5.          Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

  1. Odstoupení od smlouvy

5.1.          Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2.          Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

5.3.          Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4.          Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.5.          Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.6.          Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

  1. Práva z vadného plnění

6.1.          Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

  1. Další pravidla velkoobchodního prodeje

7.1.          Prodávající je výhradním distributorem společnosti DONE BY DEER A/S se sídlem Hårupvej 22 D, 8600 Silkeborg, Dánské království, pro Českou republiku. Jako výhradní distributor je prodávající povinen dodržovat interní pravidla společnosti DONE BY DEER A/S, a vyžadovat dodržování těchto pravidel i po svých odběratelích.

7.2.          U každého výrobku je uvedena doporučená koncová (prodejní) cena zboží a doporučený počet kusů v balení (obojí stanoveno společností DONE BY DEER A/S). Prodávající žádá své odběratele o dodržování uvedeného doporučení. Důvodem je předcházení nekalým obchodním praktikám při prodeji zboží.

7.3.          Společnost DONE BY DEER A/S klade velký důraz na prezentaci svého zboží v kamenných prodejnách. Prodávající je oprávněn vyžádat si fotografie umístění zboží v prodejně nebo navštívit prodejnu odběratele, aby zkontroloval, zda je prezentace zboží v souladu s požadavky společnosti DONE BY DEER A/S.

7.4.          V případě porušení pravidel velkoobchodního prodeje je prodávající oprávněn neumožnit nadále kupujícímu odebírat zboží dle těchto obchodních podmínek.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.          Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od .1.9.2015.

150831_Mayali_Formulář

150831_Mayali_Podmínky užití webového rozhraní

150831_Mayali_Reklamační řád

150831_Mayali_Reklamační protokol

150831_Mayali_VOP_maloobchod